top of page

חומר למחשבה

השגת שינוי בקשיים ובמצוקות

משפחה במשבר


לאורך השנים אנו נדרשים להסתגל לשינויים בחיינו. חלקם ניתן לצפות מראש כמו הולדת ילד, מעבר מגורים, יציאת הילדים מהבית, וכד', אולם חלקם פתאומיים: אובדן ומוות, מחלה, אבטלה, גירושין ועוד.

על מנת להסתגל למצב החדש, להתארגן ולהמשיך לתפקד, אנו זקוקים למקורות תמיכה שונים. חלקם קשורים למשאבים הפנימיים שלנו: מידת האופטימיות, המוטיבציה, הניסיון, הידע, החוזק הנפשי ועוד. וחלקם קשורים למשאבים חיצוניים הקשורים לסביבה בה אנו חיים כמו: מידת התמיכה החברתית והמשפחתית, מקורות סיוע בקהילה, משאבים כלכליים וכד'.

לחץ במשפחה עלול להתפתח כאשר חשים כי היכולות והמשאבים העומדים לרשות האדם אינם מספקים ואינם מאפשרים תפקוד . יש קושי להסתגל למצב החדש שנוצר ולמציאות הקיימת.

קיימים גורמים שונים המשפיעים על יכולת ההתאוששות, ההתמודדות וההסתגלות של משפחה במשבר:

  • משך המשבר ועוצמתו, כפי שנתפס על ידי כל אחד מבני המשפחה: יש מי שיחווה את המשבר כקשה במיוחד, ואחר שייחס לו עוצמות נמוכות יותר.

  • מידת התמיכה בין בני המשפחה.

  • סגנון הקשרים הרגשיים במשפחה כגון: קרבה והשתייכות, אכפתיות, תמיכה הדדית. לעומת משפחה בה קיים ניכור בין בני המשפחה.

  • גמישות המערכת המשפחתית: משפחה המאפשרת לחבריה לחוש ביציבות גם כאשר מתחוללים שינויים, תטיב להתמודד עם משברים ולספק תמיכה הדדית בעת משבר. מנגד, משפחה המאופיינת בנוקשות, בחוסר יכולת לנהל משא ומתן על החלטות, תתקשה להסתגל ולאפשר שינויים הכרחיים.

  • דפוסי התקשורת במשפחה: משפחות בהן ניתן לקבל ולהעביר מסרים באופן ברור, ועקבי, תוך שיתוף ופתיחות, ומתקיימת חשיבה משותפת בפתרון בעיות וקונפליקטים, ברגישות ובהבנה הדדי – ייטיבו להתמודד עם משברים.

  • מערכת אמונות וערכים משפחתיים של הבנת המשבר, הערכתו – האם הוא ניתן לפתרון וכיצד, תכונות של אופטימיות, אמונה, יוזמה, אומץ, משתנים אישיותיים ודפוסי התנהגות אישיים של חברי המשפחה כגון: תובנה, יצירתיות, הומור, עצמאות, יוזמה, כללי מוסר ועוד. משפיעים על אופן ההתמודדות עם המשבר.

  • מקורות תמיכה חברתיים וקהילתיים – ככל שהקשרים עם המשפחה המורחבת, ידע ונגישות לרשתות תמיכה בקהילה, מעגלים חברתיים נרחבים כך יקל עליך להתמודד עם המשבר.

במידה והנך חווה משבר וקושי בהתמודדות ומרגיש כי את/ה אינך מסוגל/ת להתמודד, שאין לך את מי לשתף, שאת/ה לבד, שאין מי שיבין אותך - אני ממליצה בפניך ללכת או לטיפול אישי בה תקבל/י כלים אשר יעזרו לך להתמודד עם המצב אליו נקלעת או עם המשפחה לטיפול משפחתי על מנת לעבוד ביחד על הקשיים המשפחתיים.

למידע נוסף בנושא טיפול משפחתי, הדרכה הורית ועוד, ניתן לפנות לשני עמרם, מטפלת זוגית, בטלפון: 054-6751475


bottom of page